Niniejszy dokument określa zasady polityki prywatności w sklepie AKKE.store (dalej jako "Sklep"). Administratorem Sklepu jest AKKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie - ul. Mogilska 16/7, 31-516 Kraków (dalej “Administrator”).

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, dalej “RODO”).

Administrator Sklepu dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu (dalej: “Klienci”, “Użytkownicy”). Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem Usług dostępnych na stronie internetowej (w szczególności możliwości złożenia Zamówienia w Sklepie) nie są osoby poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

Dane osobowe stanowią wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

AKKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. MOGILSKA 16 / 7, 31-516 KRAKÓW, Polska wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000899129, REGON 388884768, NIP: 6793082897.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

    e-mail: rodo@akke.store
    poczta tradycyjna: UL. MOGILSKA 16 / 7, 31-516 KRAKÓW, POLSKA
    telefon: +48 123002704

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Facebook, Apple) zbieramy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia usług wymagających założenia konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, publikowanie opinii o produktach i zapytań, przetwarzamy Twoje dane podane na koncie oraz przy zakupie towarów;
 • w celu świadczenia usług niewymagających założenia konta i zakupu towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu, wyszukiwanie towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji, unikalnego ID, adresu IP;
 • w celu wypełnienia umowy sprzedaży towarów (np. doręczenia zamówionych towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;
 • w celu prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie, ułatwienia korzystania ze Sklepu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania klientów, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, reklamacjach, skargach i wnioskach. W celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie przetwarzamy niektóre dane osobowe podane przez Ciebie na koncie, jak również dane dotyczące zamówienia towaru i innych świadczonych przez nas usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku. Przetwarzamy także dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • w celu marketingu towarów i usług naszych oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach innych niż Sklepu. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących plików cookies;
 • w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych m.in. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane na koncie oraz przy rejestracji w konkursie, akcji promocyjnej lub programie lojalnościowym. Jeżeli dany konkurs lub program lojalnościowy będzie wymagał odstępstw od ogólnej Polityki Prywatności, będą one wyszczególnione w regulaminie tego konkursu lub programu lojalnościowego;
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane na koncie lub podczas zakupu towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

Kategorie danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • dane kontaktowe,
 • dane dotyczące aktywności w Sklepie,
 • dane dotyczące zamówień w Sklepie,
 • dane dotyczące reklamacji, skarg i wniosków,
 • dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę,
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny),
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.


Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 6 lat od daty dostarczenia zamówienia lub usługi.

Dane dotyczące klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu klienta przez klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu.
Odbiorcy danych osobowych

Udostępniamy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • uprawnionym organom państwowym i instytucjom (np. policja, prokuratura, sądy) w wypadku złożenia prawnie uzasadnionego wniosku i w zakresie wynikającym z tego wniosku,
 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania. Lista dostawców jest na bieżąco aktualizowana i dostępna w siedzibie Administratora do wglądu.Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania – udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.


Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.


Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres rodo@akke.store.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres rodo@akke.store.

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie, swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie.
Prawo do usunięcia danych osobowych - tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.


Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/a.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres rodo@akke.store.
Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.


Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres rodo@akke.store.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres rodo@akke.store.
Prawo do żądania przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres rodo@akke.store.

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres rodo@akke.store lub skorzystaj z odpowiednich funkcjonalności po zalogowaniu.
Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Uwierzytelnianie za pomocą zewnętrznych serwisów

Wybierając logowanie do Sklepu za pomocą zewnętrznych serwisów uwierzytelniających (na przykład Facebook, Apple, Google), Użytkownik za pośrednictwem wybranego serwisu udostępnia dane osobowe potrzebne do zalogowania, które wcześniej udostępnił administratorowi danego serwisu.

Zewnętrzne serwisy społecznościowe i inne o funkcji uwierzytelniającej stosują osobne, własne zasady polityki prywatności, która wymaga osobnej akceptacji. Jeżeli Użytkownik ma dostęp do tych serwisów, musiał wcześniej udzielić takiej zgody.

System wykrywania zautomatyzowanej aktywności

Wybrane dane, w szczególności adres IP i informacje techniczne na temat używanego urządzenia, mogą być przekazywane do Google LLC z siedzibą w Mountain View, w Stanach Zjednoczonych w celu obsługi mechanizmu reCAPTCHA służącego do identyfikacji prób zautomatyzowanej aktywności.
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują warunki usługi oraz polityka prywatności Google.

Pliki cookies
Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu są używane pliki cookies, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Sklepu.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep indywidualnie do Twoich potrzeb. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo plików Cookies

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności, nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego czy złośliwego oprogramowania.

Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia.
 • Cookies czasowe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania lub utraty ważności. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.


Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele użycia Cookies

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • tworzenia statystyk oglądalności;
 • prawidłowego działania procedury składania zamówień, w tym umożliwienia logowania do konta Użytkownika, zapewnienia prawidłowego działania m.in. koszyka i mechanizmu składania zamówień;
 • utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • dostarczania Użytkownikom treści dostosowanych do ich zainteresowań.


Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe (np. Google), do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie korzystania ze strony internetowej.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Bezpieczeństwo

Stosujemy odpowiednie procedury, zabezpieczenia i systemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym osobowym tak, by zminimalizować ryzyko kradzieży, utraty, nieautoryzowanego dostępu, modyfikacji lub użycia Twoich danych. Niemniej, żadna dostępna metoda zabezpieczeń nie jest w stu procentach niemożliwa do złamania. Dlatego też nie możemy zagwarantować, że nasza baza danych jest całkowicie odporna na wszelkie próby zewnętrznych ataków i nadużyć.
Zmiany w Polityce prywatności i cookies

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych zapisów Polityki Prywatności dowolnym czasie. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach. Jeżeli nie akceptują nowych ustaleń Polityki Prywatności, powinni przestać korzystać ze Sklepu i mogą poprosić o usunięcie swoich danych. Dalsze korzystanie ze Sklepu po otrzymaniu notyfikacji o zmianach w Polityce Prywatności oznaczać będzie akceptację nowych zapisów.

Ewentualne zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania ich na stronie Polityki prywatności i cookies Sklepu.